Onze service

Bouwplantoetsingen

De bouwplannen worden door ons getoetst aan de actuele wetgeving.

Het Bouwbesluit 2012 is onderhevig aan voortdurende aanpassingen die via Ministeriële Regelingen, nota's van inlichtingen en een veegbesluit kenbaar worden gemaakt. Dit maakt een toetsing complex. Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd zullen wij hiervan uiteraard melding maken, maar ook (als dit in ons vermogen ligt) oplossingen aandragen om de gerezen problemen te tackelen.

Onze service 1

Controle bestaande panden

Bestaande panden zijn vaak op het gebied van brandveiligheid niet meegegroeid met de tijd. Helaas zijn grote branden met de te betreuren slachtoffers of gewonden hier een duidelijk bewijs van.

Het verlies van levens is uiteraard de belangrijkste drijfveer voor het weer brandveilig op orde brengen van een pand. Maar ook voor de verzekering is het vaak een reden om de premie te verlagen, omdat de kans op zeer grote brand/waterschades kleiner wordt. HPS Adviesbureau scant panden en brengt middels een logboek en rapportages verslag uit over de veiligheidstoestand van een pand. Naast deze rapportage overleggen wij een begroting van de te maken kosten zodat u met uw budgettering rekening kunt houden met deze uitgaven. Maar ook het geheel kan bij ons worden ondergebracht. Wij zullen voor u en met u er voor zorgen dat het pand weer voldoet aan de gestelde eisen. Het geheel resulteert in een logboek wat door de inspecterende instanties eenvoudig kan worden gebruikt om het gebouw te controleren.

Onze service 2

Brandscheidingen

Wanneer in een gebouw een verbouwing heeft plaatsgevonden zijn vaak de brandscheidingen verplaatst of worden er andere veiligheidseisen gesteld. Ook na een inspectie van het bevoegd gezag kunnen er zaken aan het licht komen die nader dienen te worden bekeken en dienen te worden opgelost.

HPS Adviesbureau biedt hierbij ondersteuning. Wij inventariseren het probleem en zullen een oplossingsgericht advies verstrekken. Ook in deze situaties kunnen wij u ontzorgen door het geheel voor u te organiseren en er voor te zorgen dat deze zaken in goede banen wordt geleid. Het eindresultaat zullen wij middels een logboek en rapportages optekenen. Brandwerende coating op staal, hout en beton constructies Het beschermen van staal, hout en betonconstructies is in veelgevallen ook mogelijk met een brandwerende coating. Toepassing van een coating kan bijvoorbeeld komen uit een kostenoverweging of een esthetische eis van de architect. 30 Minuten brandwerendheid kan zeer goed met een brandwerende verf worden opgelost. De nieuwe Europese richtlijnen komen niet ten gunste van de hogere eisen 90-120 minuten. Deze eisen worden over het algemeen opgelost met een spuitmortel of een betimmering. HPS Adviesbureau kan het advies dat gegeven is controleren, controles tijdens de applicatie op de bouw uitvoeren en de uitvoering controleren van het opgeleverde werk en. Tenslotte verzorgen wij tussentijdse- en eindrapportages, zodat u zeker weet dat waar u opdracht voor hebt gegeven is aangebracht en voldoet aan de gevraagde veiligheid.

Onze service 3

Brandwerende coating op staal, hout en beton constructies

Het beschermen van staal, hout en betonconstructies is in veelgevallen ook mogelijk met een brandwerende coating.

Toepassing van een coating kan bijvoorbeeld komen uit een kostenoverweging of een esthetische eis van de architect. 30 Minuten brandwerendheid kan zeer goed met een brandwerende verf worden opgelost. De nieuwe Europese richtlijnen komen niet ten gunste van de hogere eisen 90-120 minuten. Deze eisen worden over het algemeen opgelost met een spuitmortel of een betimmering.

Onze service 4

Brandwerende betimmeringen op staal, hout en beton constructies

Een zeer veel voorkomende wijze van beschermen is om het staal, hout of beton af te timmeren met een brandwerende beplating. Hiervoor zijn veel soorten beplating voorhanden.

De fabrikanten van de beplating hebben middels testen aangetoond dat hun materialen aan de nieuwste Europese eisen voldoen. Wanneer oplossingen worden gezocht tot 180 graden kan men met brandwerende platen altijd uit de voeten. HPS Adviesbureau kan u adviseren met het bepalen van de juiste beplating die zowel kosten technisch als in toepasbaarheid bij uw project aansluiten. Wij kunnen middels begeleiding van de werkzaamheden volledig de controle op de montage u uit handen nemen en er voor zorgen dat de beplating conform de wijze waarop ze is getest wordt aangebracht. Uitaard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen en middels een eindrapportage er van verzekerd dat de materialen vakkundig zijn aangebracht en voldoen aan de gestelde eisen. Het spreekt voor zich dat wij ook dit hele traject voor u kunnen organiseren.

Onze service 5

Protective Coating(staal)

Vanuit een Protective Coating achtergrond bezitten wij de expertise om staal coating projecten middels een advisering, controle en begeleidingtraject in goede banen te leiden.

Wij testen en controleren het straalwerk en de verschillende verflagen. Tijdens en na montage worden door ons de reparatiespots gecontroleerd. Onze tussentijdse- en eindrapportages geven een duidelijk beeld van de stand van zaken en wanneer wij aangegeven dat het staal op de juiste wijze is behandeld kunt u de gepresenteerde garantieverklaringen accepteren. Naast de controles tijdens de bouw kunnen wij een inspectie/reparatie traject opstellen en uitvoeren, waarmee u de zekerheid heeft dat er geen problemen zullen ontstaan tijdens de gegarandeerde periode en daarna. Wij adviseren een dergelijk traject met name wanneer er grote kansen zijn op mechanische beschadigingen zoals:

• Molest (moedwillige beschadigingen)
• Veel verkeersbewegingen (intern transport – parkeergarages enz.)
• Atmosferische belastingen (parkeergarages – vocht – hitte – zout)

Onze service 1
Telefoon
0593 - 33 17 76
Adres

Mr. J.B. Kanweg 18
9439TG Witteveen
Nederland